2.mateřská škola Březnice

Školní řád

Poslední aktualizace : srpen 2019
Účinnost od : 1. 9. 2017

Obsah :

1. Cíle předškolního vzdělávání
2. Organizace předškolního vzdělávání
3. Přijímání dětí do mateřské školy, režim dne
4. Povinné předškolní vzdělávání
5. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními
6. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, děti do 3 let věku
7. Zacházení s majetkem školy
8. Úplata za předškolní vzdělávání
9. Stravování
10. Další práva a povinnosti rodičů / zákonných zástupců /
11. Práva a povinnosti dítěte
12. Práva a povinnosti učitelek a zaměstnanců školy:
13. Ukončení předškolního vzdělávání

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v 2.mateřské škole Březnice a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky
školy.
Obsah školního řádu je vymezen § 30, zák. č. 561/2004 Sb. (školským zákonem), Vyhl. č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími normami, např. Zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

1. Cíle předškolního vzdělávání
1. Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují učitelky s odborným vzděláním.
2. Vyučovacím jazykem je jazyk český.
3. Cíle předškolního vzdělávání v mateřské škole jsou naplňovány podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
Název ŠVP „ Chci se smát, hodně znát, se všemi si povídat“.
4. ŠVP PV vydává ředitelka školy a je zveřejněn na přístupném místě ve škole – na informační nástěnce školy. Do ŠVP PV může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Učitelky na třídách pracují podle vlastního třídního programu, který vychází ze školního programu. Rodiče mohou na vyžádání ve třídách do třídního programu nahlížet.
5. Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem.
Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu do povinné školní docházky, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připraveny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelky doporučí pro dítě odklad školní docházky. Působíme na děti také v oblasti preventivní výchovy (prevence negativních jevů) a enviromentální výchovy.
6. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí MŠ
-vycházky v okolí nebo v menší míře i tematickými návštěvami vzdálenějších míst města
7. Škola je zaměřena zvláště na oblast estetickou (výtvarnou), v těchto oblastech jsou všechny děti navštěvující školu během své docházky rozvíjeny ve zvýšené míře, kvalitě i kvantitě .
8. Škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné ( předplavecký výcvik, výlet, kulturní akce..), tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče.

2. Organizace předškolního vzdělávání

Zapsané děti jsou rozděleny do třech tříd. Do tříd jsou zařazeny děti z různých ročníků. Sourozenci mají možnost navštěvovat společně jednu třídu. Přesto ve třídách převažují děti z určitého ročníků :
– třída – motýlci / 1. ročník /
– třída berušky /2. ročník/
– třída včeličky / 3. ročník /
Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
2. Provoz MŠ je celodenní od 6,00 hod. do 16,00 hod. , zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout si dítě tak, aby škola mohla být v 16,00 hod. opravdu uzavřena .
3. Rodiče mohou přivádět dítě do MŠ do 8,00 hod. Dítě lze výjimečně přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou ve třídě.
4. Děti, které odcházejí domů po obědě si rodiče vyzvedají od 11,45 do 12,15 hod. ve 3. třídě mateřské školy.
5. V době hlavních prázdnin je provoz přerušen či omezen / zpravidla na 5 týdnů/. Rozsah stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do MŠ děti z jiné MŠ na dobu, po kterou jiná MŠ přerušila provoz do výše kapacity školy.
6. Děti, které jsou do MŠ přijaty, by ji měly navštěvovat pravidelně, zvláště v období
zvykání. V případě, že dítě bez omluvy nechodí do MŠ po dobu delší než dva týdny, může ředitelka školy rozhodnout po upozornění o ukončení docházky dítěte do MŠ.
7. Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa – předem, pokud není předem známa – neprodleně, včas nahlásit a dítě omluvit: ústně, nebo telefonicky. Rodič musí také stejným způsobem předem nahlásit odchod dítěte z MŠ v jinou dobu, než je běžně zvykem.
8. Režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a akcí s dětmi, trvale je stanovena doba jídla.
9. Rodiče vodí do školy dítě umyté a v čistém oblečení. Zjistí – li paní učitelka při předávání dítěte do MŠ, že je dítě neumyté a ve špinavém oblečení, nemusí dítě přijmout. Dítě má být oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat (zapínání vpředu), a aby se mohlo volně pohybovat. Obuv musí být pevná, akorát velká. Veškeré oblečení a obutí musí být označeno.
Každé dítě musí mít jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku. Po obědě si děti čistí zuby, proto musí mít každé dítě svůj zubní kartáček, který je potřeba asi po půl roce vyměnit za nový.
Rodiče mění dětem za 14 dní pyžama (v pátek je děti dostanou domů na vyprání).
10. Doba odpočinku – děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, nebo provádět podobné klidové činnosti, nesmí ale rušit spánek ostatních dětí. Předškolní děti pouze odpočívají a potom se věnují zájmovým činnostem.

3. Přijímání dětí do mateřské školy, režim dne

Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020.
1. Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem/ od 2. května do 16. května / a zveřejní ho v „Březnických novinách, nástěnce na poště a na internetových stránkách školy. Před zápisem nových dětí probíhá ve škole tzv. „Den otevřených dveří“ pro zájemce o přijetí dítěte.
2. O přijetí dítěte a o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce rozhoduje ředitelka školy.
3. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.
4. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole. Změnu může dohodnout zákonný zástupce s ředitelkou MŠ od následujícího měsíce.
5. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
6. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy.
7.Zákonný zástupce dítěte může využít před adaptační nebo adaptační program školy – může se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne (ranní výchovné činnosti, pobyt na zahradě), pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po domluvě s učitelkou).
8. Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celý rok.
9. Zákonní zástupci v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby děti měly ve svých skříňkách pořádek. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí. Zajistí, aby dítě docházelo do MŠ zdravé a čisté.
Do MŠ mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí těchto dětí je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popř. registrujícího lékaře.
Pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou stanovena kritéria, která jsou zveřejněna společně s termínem a místem zápisu. / příloha /

– REŽIM DNE
Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti a potřeby. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování.
pobyt venku – při příznivém počasí i odpoledne,v letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby činnosti byly přenášeny ven co nejvíce. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace.

6,00 – 7,30 scházení všech dětí v prostorách 3. třídy do 7, 30 hodin, volné hry, rozchod dětí do tříd.

 

1. třída –„Motýlci“

7,30 – 9,00 – individuální přístup, pohybové a hravé aktivity, komunikační kruh, skupinová a frontální práce s dětmi, nabídka činností

8,30 – hygiena, svačina

9,00 – 11,00 – pobyt venku

11,10 – 11,45 – hygiena, oběd,příprava na odpočinek

11,45 – 13,45 – četba, rozhovor,odpočinek, klidové aktivity

13,45 – odpolední svačina

14,00 – hry, pohybové činnosti, individuelní přístup, návaznost na dopolední činnosti

14,30 ( 15,00) – 16,00 – rozchod dětí z 3.třídy – hry, pohybové aktivity, zájmové činnosti

2. třída –„Berušky“

7,30 – 9,15 – individuelní přístup, pohybové a hravé aktivity, komunikační kruh, skupinová a frontální práce s dětmi, nabídka činností

8,30 – hygiena, svačina

9,15 – 11,15 – pobyt venku

11,15 – 11,45 – hygiena, oběd, příprava na odpočinek

11,45 – 13,45 – četba, rozhovor, poslech písniček,odpočinek dle individuelní potřeby, klidové aktivity

13,45 – odpolední svačina

14,00 – hry, pohybové činnosti, individuální přístup, návaznost na dopolední činnosti

14,30 ( 15,00) – 16,00 – rozchod dětí z 3. třídy – hry, pohybové aktivity, zájmové činnosti

3. třída –„Včeličky“

6,00 – 9,20 – individuelní přístup, pohybové a hravé aktivity, komunikační kruh, skupinová a frontální práce s dětmi, nabídka činností

8,30 – hygiena, svačina

9,20 – 11,20 – pobyt venku

11,20– 11,45 – hygiena, oběd, příprava na odpočinek

11,45 – 13,45 – hodnotící chvilka, četba, písničky, odpočinek dle individuelní potřeby, klidové aktivity

13,45 – odpolední svačina

14,00 – hry, pohybové činnosti, individuelní přístup, návaznost na dopolední činnosti

14,00 – 16,00 – rozchod dětí z 3. třídy – hry, pohybové aktivity, zájmové činnosti

Pitný režim – od 7 hodin mají děti na každé třídě po celý den pití. Děti se obsluhují samy, mladším nabízejí pití paní učitelky průběžně. Nápoje se obměňují.

4. Povinné předškolní vzdělávání
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.
Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně od 8 do 12 hodin.
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. / viz. organizace školního roku v základních a středních školách – příloha /
Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.
Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle§ 182a školského zákona.
– Omlouvání nepřítomnosti dítěte
Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce. Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
Oznámení nepřítomnosti je možné provést :
. telefonicky ředitelce školy / tel. 605166765 /
– písemně třídní učitelce
– osobně třídní učitelce
Třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy, zákonný zástupce zapisuje absence povinné docházky do omluvného listu. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou absenci řeší ředitelka pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván osobně za přítomnosti svědka, nebo doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitelka zašle oznámení orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
– Podmínky a pravidla absencí
U předem známé absence : zákonný zástupce požádá písemně školu o uvolnění : do 5 dnů učitelku na třídě, nad 5 dnů ředitelku školy
U nenadálé absence : např. nemoc, oznámí zákonný zástupce důvod nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů učitelce písemně, nebo telefonicky. Po návratu do školy napíše důvod nepřítomnosti do omluvného listu ve třídě.

– Individuální vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat :
– jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte
– uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
– důvody pro individuální vzdělávání dítěte
Ředitelka MŠ předá zákonnému zástupci přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.
Tyto oblasti vycházejí ze školního vzdělávacího programu MŠ.
Ředitelka dohodne se zákonným zástupcem dítěte :
– způsob ověření/ přezkoušení dítěte v MŠ/
– termíny ověření, včetně náhradních termínů
/ ověření se musí uskutečnit v období 3. do 4. měsíce od počátku školního roku/
Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
Ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

5. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

– Podpůrná opatření prvního stupně
Ředitelka MŠ rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
Učitelka MŠ zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná ho s ředitelkou školy.
Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně / po vyhodnocení plánu pedagogické podpory / doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.
– Podpůrná opatření druhého až pátého stupně
Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky školy nebo OSPOD./ orgán sociálně-právní ochrany dětí /
Ředitelka školy určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně nastane, je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, ukončení se s ním pouze projedná.
– Vzdělávání dětí nadaných
Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu 1. až 4. stupně podpory.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

Příloha : – Metodické doporučení k bezpečnosti dětí ve školách, minimální standard bezpečnosti 2. MŠ
1. Škola je po celou dobu svého provozu uzamčena, mimo dobu příchodu a odchodu dětí.
2. a 3. třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí, výjimku z počtu dětí může na základě zákona č. 561 / 2004/školský zákon / § 23 povolit zřizovatel školy – Město Březnice, za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
1. třída – děti od 2 do 3 let je naplněna do celkového počtu 17 dětí.
2. Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy se zaměstnancem školy samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání dětí. Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně-vzdělávací činnosti odpovídají učitelky MŠ – poučení dětí o BOZ – průběžně
3. Rodiče / zákonní zástupci / jsou povinni zajistit předávání dítěte do mateřské školy osobně učitelkám do tříd. Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout dítě jen na základě písemného svolení zákonných zástupců (celoroční písemné svolení o odvádění dětí, pro ojedinělé případy – lístek s datumem, jménem a datem narození osoby).
4. Rodiče / zákonní zástupci / mohou děti do mateřské školy vodit pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí má učitelka povinnost, pokud má při přebírání dítěte podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o předložení potvrzení od lékaře, nebo dítě pro zdravotní stav nepřijmout.
Škola zajistí izolaci dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění a bezodkladně informuje zákonného zástupce, který dítě co nejdříve vyzvedne. Do jeho příchodu zajistí dohled nad dítětem učitelkou či jiným zletilým pracovníkem školy, který byl o výkonu dohledu řádně poučen.
V případě zjištění onemocnění dítěte nebo při zjištění pedikulózy (vší) v průběhu pobytu v MŠ, jsou učitelky povinny neprodleně informovat zákonné zástupce a domluvit s nimi předání nemocného dítěte, nebo dítěte s pedikulózou v době pro dítě co nejkratší. Po návratu dítěte do kolektivu po přeléčení pedikulózy doloží zákonný zástupce v MŠ čestné prohlášení, že dítě bylo odvšiveno.
Rodiče / zákonní zástupci / mají povinnost oznámit učitelce ve třídě jakékoliv skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (alergie, mdloby, nevolnost, úraz…) a podat zprávu v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či v případě výskytu vší u dětí.
Léky a léčebné prostředky (kapky, masti, léky) ve škole nepodáváme. Výjimečné případy jsou řešeny v součinnosti s lékařem a ředitelkou školy v písemné formě.
5. Rodiče / zákonní zástupci /nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole :
– odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.) Do MŠ nenosí žvýkačky.
– plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky), které si dítě bere s sebou do školy
– dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po šatnách, lézt po výškách…
6. Definování školního úrazu :
Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich, a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.
Zákonní zástupci jsou bezodkladně o úrazu vyrozuměni. Svým podpisem potvrzují informaci o úrazu. Učitelka je odpovědná za hlášení úrazu ředitelce školy a zapsání úrazu do „Knihy úrazů“. Všichni pracovníci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc. Doprovod dítěte k lékaři je zajišťován nejlépe po domluvě se zákonným zástupcem.

Bezpečnost při činnostech konaných mimo školu
– kontrola terénu učitelkou, bezpečnostní vesty, terčíky
Stanovení počtu dětí na jednu učitelku při specifických činnostech :
– předplavecký výcvik – 12 / v případě většího počtu dětí doprovod druhé dospělé osoby pověřené ředitelkou /
– sáňkování,bruslení,zimní sporty – 15
– pobyt venku – 20
– kulturní akce,akce pro děti mimo MŠ – 20
– pobyt venku mimo areál MŠ – děti z 1. třídy MŠ – mladší 3 let – 2 učitelky /chůva/
Zákaz vnášení předmětů ohrožujících bezpečnost a zdraví
– hračky – nože, pistole, meče.., nebezpečné ozdoby a spony…
– nedoporučujeme nosit cennosti – řetízky, drahé hračky…V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.
V celém areálu v průběhu vzdělávání a školních akcí platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.
Jízdní kola – ukládat na vyhrazené místo a zabezpečit proti odcizení.
V rámci prevence před projevy nepřátelství, násilí a diskriminace řeší učitelky případné nežádoucí vztahy mezi dětmi již v počátcích, ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školského poradenského zařízení. V rámci prevence je snaha vytvořit příznivé prostředí a vztahy mezi dětmi, dětmi a zaměstnankyněmi školy a zákonnými zástupci dětí.
V rámci ochrany dětí před sociálně patologickými jevy je výchovně vzdělávací činnost zaměřena i na zdravý způsob života. Děti jsou nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku seznamovány s nebezpečím těchto jevů /vandalismu, virtuální závislost, kriminalita…/.
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.
Děti do 3 let věku : – úprava prostředí – vybavení- režim dne- personální zajištění- adaptační program, bezpečnost / viz. příloha, ŠVP /
7. Zacházení s majetkem školy
Všichni pracovníci školy i zákonní zástupci a pověřené osoby doprovázející dítě dbají na to, aby nedocházelo k poškozování majetku školy. Případně vzniklá škoda bude řešena v souladu s legislativními předpisy.

8. Úplata za předškolní vzdělávání
1. Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu.
Vzdělávání v MŠ se bezúplatně poskytuje dítěti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
2. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy podle pravidel stanovených zákonem a činí na školní rok 300,-Kč na jedno dítě a měsíc.
Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí od 1. září do 30. 6., v období letních prázdnin dochází ke snížení úplaty z důvodu uzavření MŠ.
Pro případy dětí v celodenním provozu, jímž je docházka do MŠ omezena nejvýše na 4 hodiny denně je stanovena výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz, což je částka 167,-Kč na jedno dítě a měsíc.
3. Úplata je splatná do 20. dne v příslušném měsíci. Může být hrazena bezhotovostně (trvalým příkazem z účtu) nebo výjimečně v hotovosti hospodářské pracovnici.
4. O osvobození od úplaty či o snížení úplaty rozhoduje ředitelka školy na písemnou žádost zákonného zástupce dítěte.
Písemná žádost musí obsahovat: komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození) odůvodnění, jméno, příjmení a datum narození dítěte, jméno a příjmení žadatele, bydliště, telef. kontakt, podpis + doložení odůvodnění.
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.
Žádost o osvobození od úplaty se podává ředitelce předem na období čtvrtletí, kterého se žádost týká.
5. V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.
V měsíci, kdy je škola celý měsíc uzavřena se úplata se neplatí.
6. Zákonní zástupci musí dodržovat termín placení úplaty stanovený školou i v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Opakované nezaplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

9. Stravování
1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
2. Stravné činí: celodenní 30,- Kč (děti s odkladem školní docházky 31,- Kč), polodenní 24,-Kč /25,-Kč-odložená školní docházka/.
3. Změnu způsobu stravování (svač.+oběd, celodenní) je možno provést vždy od nového měsíce.
4. Stravné musí být placeno včas v určeném termínu bezhotovostně převodem z účtu (svolení k inkasu), nebo výjimečně v hotovosti vedoucí ŠJ.
5. Opakované nezaplacení stravného v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ!
6. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte do 12.00 hodin.

10. Další práva a povinnosti rodičů / zákonných zástupců /
– právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách nebo na informační nástěnce školy, seznámeni se školním vzdělávacím programem školy/ vstupní chodba, internetové stránky /, seznámeni s třídním vzdělávacím programem / nástěnky v šatnách /,portfolia dětí, po dohodě přítomnost ve třídě, konzultační hodiny s ředitelkou 14,30 – 15,00 hodin, kdykoliv po předchozí domluvě.
– právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, týkajících se vzdělávání dětí
– právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí
– právo na korektní a vstřícné chování ze strany všech pracovníků školy
– právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se života rodiny
– právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy
– projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy
– povinnost na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte
– povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
– povinnost oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého i přechodného pobytu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte a veškeré změny v osobních údajích
– povinnost spolupracovat se školou a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou
– povinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné dle daných pravidel
– povinnost vyzvednout si dítě v určené době
– dodržovat pravidla slušnosti v areálu MŠ, sledovat informace na nástěnkách
Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.

11. Práva a povinnosti dítěte
– Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.
Dítě má právo:
– na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností, rozvoj osobnosti
– na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi
– na ochranu /potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by ho mohli fyzicky nebo psychicky ranit /
– na emočně kladné a bezpečné prostředí a projevování lásky
– při nástupu do MŠ na adaptační režim/ dohoda zákonných zástupců o nejvhodnějším postupu s učitelkou a ředitelkou školy/
– dále práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte

Povinnosti dítěte :
– dodržovat společně domluvená pravidla soužití v MŠ
– řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob
– nesmí se dopouštět projevů rasismu a šikany
– snaží se dodržovat hygienické, společenské, bezpečnostní a kulturní návyky
– chránit sobě a ostatním zdraví
– šetrně zacházet s hračkami a nepoškozovat majetek školy
– vzájemně si pomáhat a neubližovat, neohrožovat zdraví a bezpečnost dětí i dospělých

12. Práva a povinnosti učitelek a pracovníků školy:
Učitelka přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Všichni mají právo na zdvořilé a vstřícné chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Učitelka rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy a sdělovat informace přiměřeným a vhodným způsobem.
– Učitelka odpovídá za bezpečnost a zdraví dítěte do doby, kdy jej předá zákonnému zástupci, nebo písemně pověřené osobě.
-Zákonný zástupce má povinnost vyzvednout si dítě v určené době. Pokud tak neučiní, je telefonicky kontaktován. Délka provozní doby je stanovena ve školním řádu a režimu dne.
V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je učitelka povinna dále vykonávat dohled nad dítětem – zůstat s ním v mateřské škole. Dále je povinna kontaktovat zákonného zástupce, nebo pověřenou osobu. Pokud se jí to nepodaří, je oprávněna kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte. Pro získání kontaktu může kontaktovat MěÚ, policii… MěÚ má povinnost zajistit neodkladnou péči dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku. Je nutné, aby učitelka uvážlivě posoudila využití tohoto prostředku s ohledem na psychiku dítěte, a aby její jednání bylo klidné a ve vztahu k dítěti vstřícné, uklidňující a podporující.
Vzájemné vztahy mezi pracovníky školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
Všichni pracovníci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

13. Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:
– se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
– zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
– ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
– dítě nezvládne adaptační program MŠ
– při opakovaném porušování školního řádu / opakované neuhrazení úplaty za vzdělávání, stravování, pozdní vyzvedávání… /
Od září 2017 nelze ukončit předškolní vzdělávání z výše uvedených důvodů v případě dětí plnících povinné předškolní vzdělávání.(řešeno případně jinou formou)
Školní řád je zveřejněn v šatnách dětí a na internetových stránkách školy.
Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a pracovníky školy.

Miroslava Macháčková
ředitelka 2.MŠ Březnice